Kaatopaikkavedellä tarkoitetaan kaatopaikalle sijoitetun jätteen läpi suotautuvaa tai muuta kaatopaikalla muodostuvaa likaantunutta nestettä. Kiertokapulassa jätevedet jaotellaan jätetäyttöjen sisäisiin vesiin, jätetäytöistä ulos purkautuviin suuntautuviin vesiin, viemäriin pumpattavaan jäteveteen, kompostointitoiminnan jätevesiin sekä öljynerottimista pois johdettaviin jätevesiin.

Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueen viemäröitävät vedet

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella jatkettiin vesitarkkailua vuonna 2015 voimaan astuneen jälkitarkkailuohjelman mukaisesti. Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2018 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli noin 73 053 m3 (noin 200 m3/vrk).

Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2018 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 64 886 m3 (keskimäärin 178 m3/vrk).

Kapulan ja Karanojan vesitarkkailun vesinäytteenotosta, laboratorioanalysoinneista sekä vesitarkkailun vuosikoosteen laatimisesta vastasi Eurofins Ahma Oy.

Taulukossa A on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2018 verrattuina liittymissopimuksissa sallittuihin pitoisuuksiin. Jätteidenkäsittelyalueilta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien (pH, sähkönjohtavuus, orgaaninen aines ja ravinteet) vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 2008–2018 on esitetty taulukoissa B–D.

Kapulan BOD7-ATU- ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2008–2018

Karanojan BOD7-ATU- ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2008–2018

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen viemäröitävät vedet

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella vesitarkkailu toteutettiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa osallistumalla Puolmatkan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan tarkkailuohjelmaan. Kiertokapulan toiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja pohjaveden laatuun seurataan yhdestä pintavesipisteestä (P8) ja kahdesta pohjavesipisteestä (HP2 ja HP9).

Lisäksi tarkkaillaan Kiertokapulan viemäröitävän jäteveden laatua (K11). Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella syntyvät vedet johdetaan Järvenpään Veden jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2018 viemäriin johdettiin noin 5 640 m3. Puolmatkan vesianalyysien tulokset on esitetty taulukoissa G, H ja I.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueen viemäröitävät vedet

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella pinta- ja pohjavesivaikutusten tarkkailu toteutettiin yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa osallistumalla Lumikorven entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan velvoitetarkkailuun. Tarkkailun käytän käytännön toteutuksesta vastasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Alueella viemäriin johdettavia jätevesiä tarkkaillaan normaalisti tasausaltaaseen johdettavasta vedestä kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2018 jätevesiä pumpattiin viemäriverkostoon Kiertokapulan seurannan mukaan arviolta 2 073 m3. Tasausaltaaseen johdetun veden tulokset on esitetty taulukossa J.

Rehakan viemäröitävät vedet

Rehakan vesitarkkailu toteutettiin yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa. Vesinäytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin suorittaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Rehakan alueella tarkkaillaan pinta- ja pohjavesien, viemäriin johdettavien jätevesien laatua sekä kyllästetyn puun varastokentän vesiä. Kyllästetyn puun varastointi ja varastoinnin aiheuttamien vesistövaikutusten tarkkailu alueella päättyi kesällä 2018.

Vesien tarkkailu 2018, taulukot A-F (PDF-tiedosto)
Vesien tarkkailu 2018, taulukot G-J (PDF-tiedosto)