Jätevesien lisäksi jätteidenkäsittelyalueilla tarkkaillaan pinta- ja pohjavesiä sekä jätteidenkäsittelyalueilla että niiden lähiympäristössä.

Vuoden 2018 aikana pintavesinäytteitä otettiin Karanojalla jokaisesta näytteenottopisteestä neljä kertaa ja Kapulassa kaksi kertaa. Taulukossa E on ilmoitettu analyysitulosten keskiarvot. Kapulassa pintavesinäytteet otetaan ennen kaatopaikkaa, kaatopaikan kohdalta ja kaatopaikan jälkeen. Kaatopaikan yläpuolinen piste oli kuiva koko vuoden, eikä yhtään näytettä saatu otettua. Karanojalla pintavesinäytteet otetaan kaatopaikan ohi virtaavasta Karanojasta ennen ja jälkeen kaatopaikan sekä kohdasta, jossa Karanoja laskee Lähdelampeen.

Kapulassa on tarkkailussa seitsemän ja Karanojalla neljä pohjavedentarkkailukaivoa. Jätteidenkäsittelyalueilla otettiin pohjavesinäytteitä kaksi kertaa vuonna 2018.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella vuonna 2011 aloitettua pohjaveden suojapumppausta jatkettiin vuonna 2018. Pumppaus toimi hyvin koko vuoden ajan. Suojapumppauksella pyritään muuttamaan pohjaveden virtausolosuhteita ja estämään haitta-aineiden leviämistä pohjavedessä. Kaatopaikalle rakennettavat pinta- ja reunarakenteet estävät osaltansa haitta-aineiden kulkeutumisen veden mukana pois kaatopaikalta.

Pohjavesianalyysien tulokset on esitetty taulukossa F.

Vesien tarkkailu 2018, taulukot A-F (PDF-tiedosto)